Kế hoạch công tác tuần

Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 21/08/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
15/08/2022
Chiều Kế hoạch công tác tuần 02 năm học 2021 - 2022

Thực hiện từ ngày 15/8 đến ngày 20/8/2021

Hiệu trưởng Tại trường Toàn hội đồng